Gdańsk, Orunia-Św. Wojciech - Lipce, Trakt św. Wojciecha

3906.00 m²
600 000 zł
Rata kredytu na 30 lat z 20% wkładem:
3 475
Szczegóły:
Powierzchnia:
3906.00 m²
CENA ZA M²
154 zł
RYNEK
Wtórny

Opis nieruchomości

Działka położona w Gdańsku przy granicy Trakt św. Wojciecha-Lipce-Pruszcz Gdański z przeznaczeniem terenu: mieszkalno – usługowy

LOKALIZACJA:
Do centrum Gdańska ok.5 km, w bliskim sąsiedztwie obwodnica południowa i trójmiejska, dzięki czemu bardzo dobry i szybki dostęp do lotniska, DCT i BCT.

Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP 2008) Święty Wojciech – rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Gdańsku zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gdańska NR XII/284/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 31 lipca 2015 poz. 2355) karta terenu oznaczona symbolem 017-M/U31 – działka nr 10, obręb 320S.

Przeznaczenie terenu: M/U31 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierającej zabudowę mieszkaniową, o której mowa w §3 ust.1 pkt 1 i usługową, o której mowa w §3 ust.3 pkt1.

Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej.

Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17;

2) ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4 m, od ulicy 015-KDW, biegnący na granicy działek o numerach ewidencyjnych 3 i 4 (lub na jednej z działek wzdłuż tej granicy), będący przedłużeniem ciągu pieszo-jezdnego w terenie 016-MN21, z zastrzeżeniem ust.17 pkt 3;

3) punkt widokowy, w obszarze wydzielonym linią podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, jak na rysunku planu;

4) zakaz lokalizacji nośników reklam, za wyjątkiem szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m² związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji lub projektu zagospodarowania terenu;

6) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

7) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych o wysokości powyżej 1,5 m, z wyjątkiem żywopłotów, od strony ulic 009-KD81 i 015-KDW.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne:

a) wzdłuż ulicy 015-KDW w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu,

b) wzdłuż ulicy 009-KD81 w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu,

c) wzdłuż ulicy 018-KD82 w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna nie ustala się, maksymalna:

a) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a”, jak na rysunku planu – 20 %,

b) dla pozostałej części terenu: 40%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0, maksymalna:

a) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a”, jak na rysunku planu: 0,4, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,2,

b) dla pozostałej części terenu: 1, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;

5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,5 m;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budowli – dowolna,

b) przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku – jej maksymalna długość 25 m; powyżej tej długości elewację należy podzielić na części poprzez zastosowanie uskoków o głębokości min. 1 m na całej wysokości elewacji,

c) dla zabudowy mieszkaniowej, maksymalna powierzchnia rzutu pojedynczego budynku – 400 m2;

7) formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza;

8) kształt dachu: stromy, co najmniej dwuspadowy, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2;

9) inne:

a) pokrycie dachu stromego w kolorystyce materiałów naturalnych (ceramika, kamień),

b) maksymalny poziom posadzki parteru od frontu wynosi 1,5 m nad poziomem terenu;

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa:

a) od ulicy wewnętrznej 015-KDW,

b) od ulicy lokalnej 009-KD81;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów – do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy.

3) zasady ochrony istniejących obiektów: w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.

Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w przypadku realizacji parkingów terenowych;

2) w obszarze wydzielonym linią podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, jak na rysunku planu, zakaz makroniwelacji, za wyjątkiem inwestycji związanych z niezbędną obsługą komunikacyjną.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie dotyczy.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

1) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia, jak na rysunku planu; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1;

2) dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących oraz garaży będących częścią budynku wyodrębnioną w bryle dopuszcza się stosowanie kątów nachylenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni;

3) w przypadku braku podziału działek o numerach ewidencyjnych 3 i 4 dopuszcza się rezygnację z ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust.6 pkt 2.

4) zabudowę przyległą do projektowanej ulicy 018-KD82 i ulicy 009-KD81 dostosować do projektowanych rzędnych terenu – jak na rysunku planu;

5) teren w zlewni Kanału Raduni do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi 0,15.

Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) zalecany ciąg pieszo-jezdny, o szerokości min. 4 m, biegnący na przedłużeniu ulicy 015-KDW w kierunku zachodnim, o przebiegu, jak na rysunku planu;

2) zalecana lokalizacja punktu widokowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3;

3) w projektach zagospodarowania terenu należy przewidzieć zabezpieczenia przed erozją gleby na terenach o spadkach powyżej 15 stopni, (szczególnie staranne odwodnienie terenu, mury oporowe, umocnione skarpy, zieleń gleboochronna, itp.);

4) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych systemów drenażowych rolnych, które warunkują poziom wód gruntowych.

Ukształtowanie terenu lekko nachylony, teren nie ogrodzony.

Media : gaz, prąd, woda znajdują się w odległości 130-450 od granicy działki w pobliżu najbliższych zabudowań 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą i zachęcam do kontaktu w celu prezentacji nieruchomości.Gdańsk

Lokalizacja

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ:
Zlokalizuj
NAJSZYBSZA TRASA
CZAS
DYSTANS

  Nr oferty

  Powiadom mnie

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Nr oferty

   Umów spotkanie


   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Oblicz ratę kredytu

   lat
   WYNIK:
   WYSOKOŚĆ RATY RÓWNEJ
   1 094 zł
   Skontaktuj się

   Sprawdź swoją zdolność kredytową

   lat
   lat

   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   WYNIK:
   DOSTĘPNA KWOTA KREDYTU WYNOSI
   350 999 zł
   Jeśli chcesz omówić otrzymany wynik:
   Skontaktuj się
   * Powyższe wyliczenie jest symulacją opartą o informacje przekazane przez Klienta i ma charakter jedynie poglądowy. Ocena zdolności kredytowej wykonywana jest wyłącznie przez bank, na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji niezbędnych do jej dokonania. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.