Kleszczewo, Północna

15020.00 m²
1 999 000 zł
Rata kredytu na 30 lat z 20% wkładem:
12 634
Szczegóły:
Powierzchnia:
15020.00 m²
CENA ZA M²
133 zł
RYNEK
Wtórny

Opis nieruchomości

Na sprzedaż działka z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 226 przebiegającą od  drogi ekspresową S7 w Przejazdowie ,przez S6 w Rusocinie do Nowej Karczmy.

Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej.

  8 km do obwodnicy Trójmiasta(S6)
– 10 km do Pruszcza Gdańskiego
– 12 km do drogi ekspresowej (S7)
– 21 km do Gdańska 
– 30 km do Tczewa i Starogardu Gdańskiego

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania
oznaczonych symbolem 1.MN i numerem wyróżniającym

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury
technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remonty, rozbiórkę, adaptacje istniejącej zabudowy,
zmiany sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń pod warunkiem utrzymania przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego terenu;
2) dopuszcza się rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remonty istniejących obiektów zabudowy
zagrodowej;
3) budynki gospodarcze i garaży mogą być lokalizowane jako wolnostojące lub w zespole z budynkiem
mieszkalnym;
4) dopuszcza się zabudowę budynkami wieloczłonowymi z kalenicami na różnych wysokościach;
5) funkcje usług i działalność gospodarczą można realizować w lokalach wbudowanych, dobudowanych lub
w samodzielnych obiektach budowlanych.
3. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nośniki reklam można lokalizować jako wolnostojące na terenie działki, zawieszone na budynkach
i ogrodzeniu, maksymalna powierzchnia reklamy na nośniku do 8 mkw., wysokość konstrukcji nośnika
wolnostojącego do 7 m.;
2) dopuszcza się ogrodzenie z materiałów naturalnych jak kamień, cegła, drewno lub materiałów o zbliżonych
walorach estetycznych, wyglądem i kolorem zbliżonych do naturalnych materiałów.
4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 30 %;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej-minimum 40 %;
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych;
4) geometria dachu budynków-dachy strome, dwuspadowe, połacie dachowe symetryczne, kąt nachylenia
połaci dachowych 30 do 45 stopni;
5) dopuszcza się stosowanie lukarn, ganków, dachów naczółkowych;
6) maksymalna wysokość zabudowy – do 9m, do 2 kondygnacji nadziemnych;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3510
7) geometria dachu budynków gospodarczych, garaży, usługowych – dachy strome, o kącie nachylenia połaci
dachowej od 25 do 45 stopni.
5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
2) dopuszcza się dokonanie podziałów parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem własności obiektów
i lokali;
3) minimalna szerokość frontu działki-20,0 m;
4) minimalna powierzchnia działek-800 mkw.;
5) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 60-90 stopni..
6. Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę -z sieci wodociągowej;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej;
3) odprowadzenie ścieków-do kanalizacji sanitarnej;
4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych
zbiorników na nieczystości;
5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych-na terenie działki;
6) zaopatrzenie w energię cieplną- stosowanie indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych opartych na
nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii;
7) miejsca parkingowe-lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objętym planem zgodnie z ustaleniami
§15;
8) obsługa komunikacyjna terenów – istniejące i projektowane zjazdy z dróg publicznych, dopuszcza się
połączenia komunikacyjne z terenami sąsiednimi.
7. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie
z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustala się stawkę 30 %.

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.Gdańsk

Lokalizacja

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ:
Zlokalizuj
NAJSZYBSZA TRASA
CZAS
DYSTANS

  Nr oferty

  Powiadom mnie

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Nr oferty

   Umów spotkanie


   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Oblicz ratę kredytu

   lat
   WYNIK:
   WYSOKOŚĆ RATY RÓWNEJ
   1 094 zł
   Skontaktuj się

   Sprawdź swoją zdolność kredytową

   lat
   lat

   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   WYNIK:
   DOSTĘPNA KWOTA KREDYTU WYNOSI
   350 999 zł
   Jeśli chcesz omówić otrzymany wynik:
   Skontaktuj się
   * Powyższe wyliczenie jest symulacją opartą o informacje przekazane przez Klienta i ma charakter jedynie poglądowy. Ocena zdolności kredytowej wykonywana jest wyłącznie przez bank, na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji niezbędnych do jej dokonania. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.