Bielkówko, Wyżynna

1500.00 m²
299 000 zł
Rata kredytu na 30 lat z 20% wkładem:
1 925
Szczegóły:
Powierzchnia:
1500.00 m²
CENA ZA M²
199 zł
RYNEK
Wtórny

Opis nieruchomości

Na sprzedaż działka mieszkalno-usługowa w miejscowości Bielkówko, gmina Kolbudy.

Powierzchnia działki wynosi 1500 m2 
Częściowo zadrzewiona, o zróżnicowanym ukształtowaniu z pięknym widokiem na okoliczne pola.

Uzbrojenie:
kanalizacja – brak. Wymóg zastosowania bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne
woda – brak. Planowane wykonanie przyłącza to czwarty kwartał 2022 roku. Możliwość wykonania własnej studni.
prąd – skrzynka energetyczna przy granicy
gaz – w drodze

Przeznaczenie terenów: MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: istniejące przeznaczenie (w tym m.in. istniejąca prowadzona działalność gospodarcza, istniejące zainwestowanie), dla którego dopuszcza się remonty, przebudowy; w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania nowe elementy zabudowy oraz zagospodarowania terenu należy dostosować do wskaźników i gabarytów zabudowy ustalonych dla terenu.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady zawarte w ust.: 6, 8, 9;
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych; dopuszcza się szyldy oraz tablice informacyjne;
3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki lub terenu:
1) linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,
b) pozostałe – w tym dla terenu 54.MN/U od granicy lasu w terenie 82.ZL, dla terenu 55.MN/U od
granicy lasu w terenach: 82.ZL, 83.ZL, dla terenu 56.MN/U od granicy lasu w terenie 83.ZL – zgodnie
z przepisami.
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją: 30%;
3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej objętej inwestycją: 40%;
4) intensywność zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 0,6;
5) maksymalna wysokość zabudowy: 9m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice);
6) poziom posadzki parteru nad terenem – maksymalnie 0,6m;
7) kształt dachu:
a) dla budynków mieszkalnych – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach
nachylenia połaci 40-45 stopni; dla budynków zlokalizowanych poza strefami, o których mowa w
ust. 9 pkt 1), na działkach budowlanych o powierzchni minimum 5000m2 dopuszcza się dach dwu lub
wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni lub dach płaski,
b) dla pozostałej zabudowy – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach
nachylenia połaci 20-45 stopni; dla budynków zlokalizowanych poza strefami, o których mowa w
ust. 9 pkt 1), na działkach budowlanych o powierzchni minimum 5000m2 dopuszcza się dach dwu lub
wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni lub dach płaski.
8) formy zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych – wolnostojące, w tym zintegrowane z budynkiem garażowym lub
gospodarczym,
b) dla pozostałej zabudowy – dowolne.
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000m2
10) ustala się kolorystykę dachów projektowanej zabudowy o kątach nachylenia połaci 20-45 stopni
w odcieniach czerwieni lub szarości;
11) szerokość dojazdów do minimum pięciu działek: minimalnie 8m.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami):
1) szerokość frontu działki – dowolna;
2) powierzchnia działki – minimum 1000m2
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustalony w przepisach odrębnych;
2) ustala się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi;
3) zachodnia część terenu 53.MN, północna część terenu 54.MN, północna i wschodnia część terenu 57.MN/U,
potencjalnie zagrożone ruchami masowymi ziemi – ustala się sporządzenie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, obejmującej badania geologiczne uwzględniające zagadnienia stateczności zbocza dla stanu istniejącego; w projekcie budowlanym przewidzieć sposób zabezpieczenia gruntu przed ruchami masowymi ziemi;
4) zachowanie istniejącego starodrzewia w terenie 54.MN/U.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren 55.MN/U objęty strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego
przysiółka Żmijewo, jak na rysunku planu,
b) tereny 57.MN/U w części objęty strefą ochrony ekspozycji historycznego układu wsi Bielkówko, jak na rysunku planu.
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – stosuje się zasady ustalone w ust.: 5, 6;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

Zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa:
a) do terenu 53.MN/U – od ulic w terenach: 93.KDL, 94.KDD oraz poprzez tereny: 19.RM, 38.MN;
dopuszcza się dostępność drogową do terenów: 19.RM, 38.MN,
b) do terenu 54.MN/U – od ulic w terenach: 93.KDL, 94.KDD oraz poprzez tereny: 19.RM, 38.MN;
dopuszcza się dostępność drogową do terenu 82.ZL,
c) do terenu 55.MN/U – od ulicy w terenie 93.KDL; dopuszcza się dostępność drogową do terenów:
20.R/RM, 82.ZL, 83.ZL,
d) do terenu 56.MN/U – od ulicy w terenie 91.KDL oraz poprzez teren 18.RM; dopuszcza się dostępność
drogową do terenów: 18.RM, 20.R/RM, 79.R/WS, 83.ZL,
e) do terenu 57.MN/U – od ulic w terenach: 91.KDL, 94.KDD.
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5;
3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej;
5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepło – zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych.
Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu poznania szczegółów.Gdańsk

Lokalizacja

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ:
Zlokalizuj
NAJSZYBSZA TRASA
CZAS
DYSTANS

  Nr oferty

  Powiadom mnie

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Nr oferty

   Umów spotkanie


   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Oblicz ratę kredytu

   lat
   WYNIK:
   WYSOKOŚĆ RATY RÓWNEJ
   1 094 zł
   Skontaktuj się

   Sprawdź swoją zdolność kredytową

   lat
   lat

   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   WYNIK:
   DOSTĘPNA KWOTA KREDYTU WYNOSI
   350 999 zł
   Jeśli chcesz omówić otrzymany wynik:
   Skontaktuj się
   * Powyższe wyliczenie jest symulacją opartą o informacje przekazane przez Klienta i ma charakter jedynie poglądowy. Ocena zdolności kredytowej wykonywana jest wyłącznie przez bank, na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji niezbędnych do jej dokonania. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.