Buszkowy, Leśna Góra

1500.00 m²
200 000 zł
Rata kredytu na 30 lat z 20% wkładem:
1 264
Szczegóły:
Powierzchnia:
1500.00 m²
CENA ZA M²
133 zł
RYNEK
Wtórny

Opis nieruchomości

Na sprzedaż nieruchomość składająca się z dwóch sąsiadujących ze sobą działek przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. jednorodzinną.

Powierzchnia 0,3000ha (użytki gruntowe RIVb, PsVI)
Możliwość zakupu jednej działki o powierzchni 1500 m2 za kwotę 200 000 zł lub dwóch za łączną kwotę 360 000 zł

Atrakcyjna lokalizacja przy głównej drodze.
– 10 km od centrum Kolbud
– 18 km do centrum Pruszcza Gdańskiego
– 25 km do centrum Gdańska
W miejscowości znajduje się sklep spożywczy, szkoła podstawowa i kościół.

Działki uzbrojone. W drodze znajduje się prąd, woda oraz gaz. Kanalizacja jest w fazie projektowej.

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania.
UCHWAŁA NR XLVI/444/18 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 9 października 2018 r

Dla terenu oznaczonego symbolem 37.MN:
1) ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje nakaz przestrzegania ustaleń
określonych w §5;
3) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje nakaz przestrzegania
ustaleń określonych w §6;
4) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) w zakresie zasad, parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
a) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
– minimalną intensywność zabudowy: 0,1,
– maksymalną intensywność zabudowy: 0,3,
b) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 20%,
c) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej: 60%,
d) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m²,
e) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami §7,
7) w zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
a) dotyczących lokalizacji zabudowy:
– ustala się lokalizację na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego w układzie
wolnostojącym,
– dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku gospodarczego albo jednego garażu albo
jednego budynku łączącego w sobie obie te funkcje,
– ustala się lokalizację nowych budynków w układzie kalenicowym,
b) dotyczących wysokości zabudowy:
– ustala się realizację budynku mieszkalnego posiadającego maksymalnie dwie kondygnacje oraz
o maksymalnej wysokości 9,5m,
Id: 7C017F94-C21C-4DFE-89D4-BB7DA84EBE83. Podpisany Strona 32
– dopuszcza się realizację budynku gospodarczego albo garażu albo budynku łączącego w sobie obie te
funkcje o maksymalnej wysokości 3,5m, w przypadku pokrycia dachem płaskim lub o maksymalnej
wysokości 6m w przypadku pokrycia dachem dwuspadowym,
c) dotyczących sposobu realizacji dachów ustala się:
– nakaz stosowania na budynkach dachów symetrycznych dwuspadowych o kącie nachylenia połaci
nie mniejszym niż 35 stopni i nie większym niż 45 stopni, z tym że na budynkach gospodarczych,
garażach i na budynkach łączących obie te funkcje dopuszcza się dachy płaskie,
– zakaz stosowania na pokrycia dachów spadzistych materiałów w kolorach innych niż odcienie,
czerwieni, brązu i szarości,
d) dotyczących sposobu realizacji elewacji ustala się:
– nakaz stosowania, jako ściennych materiałów wykończeniowych, tynków w kolorze białym lub
w jasnych odcieniach kolorów takich jak: piaskowy, beżowy, brązowy, ugier, umbra, sepia, ochra,
siena palona, rudy, bursztynowy, z dopuszczeniem stosowania materiałów budowlanych takich jak:
drewno, kamień, cegła lub okładzin: kamiennych, drewnianych, ceglanych, w ich naturalnych
kolorach,
– zakaz stosowania, jako ściennych materiałów wykończeniowych okładzin sztucznych tj. sidingu;
8) nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
9) w zakresie zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek zgodnie z pkt. 6 lit. c.,
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale 60º a 120º,
c) szerokość frontów działek nie mniejsza niż 25 m;
10) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy:
a) ze względu na położenie na obszarze zagrożonym potencjalnymi ruchami masowymi, w przypadku
posadowienia obiektów budowlanych ustala się nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych z zakresu
prawa budowlanego oraz prawa geologicznego i górniczego,
b) w strefie potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego
od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV o szerokości 14m (po 7m na obie
strony od osi linii 15kV), wyznaczonej na rysunku planu, do czasu likwidacji lub skablowania tej linii
napowietrznej, dopuszcza się lokalizację budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i innych budowli na
warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz ustala się zakaz lokalizacji zieleni o wysokości
większej niż 3m,
c) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
11) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenu ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej
oznaczonej symbolem 104.KDL, 105.KDD bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną o symbolu
129.KDW;
12) w zakresie zasad zaopatrzenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,
b) odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych
w przepisach odrębnych,
c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, odprowadzanie ich do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej, do bezodpływowych zbiorników kontenerowych lub do gruntu – na zasadach
określonych w przepisach odrębnych,
d) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
e) zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy lub z sieci gazowej,
Id: 7C017F94-C21C-4DFE-89D4-BB7DA84EBE83. Podpisany Strona 33
f) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł lokalnych, w tym odnawialnych,
g) magazynowanie, odbiór i unieszkodliwianie odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi,
h) zaopatrzenie w telekomunikację bezprzewodowo lub z sieci teletechnicznej;
13) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu ustala
się zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 20%.Gdańsk

Lokalizacja

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ:
Zlokalizuj
NAJSZYBSZA TRASA
CZAS
DYSTANS

  Nr oferty

  Powiadom mnie

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Nr oferty

   Umów spotkanie


   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Oblicz ratę kredytu

   lat
   WYNIK:
   WYSOKOŚĆ RATY RÓWNEJ
   1 094 zł
   Skontaktuj się

   Sprawdź swoją zdolność kredytową

   lat
   lat

   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   WYNIK:
   DOSTĘPNA KWOTA KREDYTU WYNOSI
   350 999 zł
   Jeśli chcesz omówić otrzymany wynik:
   Skontaktuj się
   * Powyższe wyliczenie jest symulacją opartą o informacje przekazane przez Klienta i ma charakter jedynie poglądowy. Ocena zdolności kredytowej wykonywana jest wyłącznie przez bank, na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji niezbędnych do jej dokonania. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.